Công nghệ nồi hơi nhiệt thải thông số cao
Nhiệt sinh ra từ quá trình đốt rác được lò hơi thu hồi nhiệt thải tạo ra hơi nước quá nhiệt để tuabin phát điện. Các thông số hơi của lò hơi nhiệt thải là yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất nhiệt và hiệu suất phát điện, tỷ lệ thuận với hiệu suất nhiệt và hiệu suất phát điện. Kangheng Environment đã phát triển thành công lò hơi thải nhiệt thông số hơi cao, giúp cải thiện hiệu suất nhiệt và hiệu suất phát điện của nhà máy đốt và đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài của lò hơi.
Lợi ích và ứng dụng công nghệ
Sử dụng các thông số nhiệt độ trung bình và áp suất thấp và nhiệt độ thấp và áp suất thấp, hiệu suất cao hơn lần lượt là 15,07% và 16,68% so với các thông số nhiệt độ trung bình và áp suất trung bình.

(Lưu ý: Theo dây chuyền đốt 3 × 750t/d được trang bị 2 tổ máy phát tuabin hơi, giả sử rằng hiệu suất của lò hơi nhiệt thải của các thông số khác nhau là như nhau, tuabin hơi sử dụng tốc độ cao.)

Số thứ tự Nhiệt độ/áp suất hơi chính
Nhiệt độ trung bình/áp suất trung bình
Nhiệt độ trung bình/áp suất thấp
Nhiệt độ thấp/áp suất thấp
01 Tăng sản lượng điện trên mỗi tấn chất thải Giá trị cơ sở 15.0% 16,7%
02 Tăng doanh thu điện Giá trị cơ sở 14,3% 14,3%
Dự án cổ điển
Công nghệ lò hơi thông số cao đã được áp dụng trong môi trường Kangheng ở Ninh Ba, Chu Hải, Thẩm Dương, Tây An, Quảng Thủy, Sanhe và các dự án khác, và đã đạt được những lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường tốt.
Dự án Ningbo (2250 tấn/ngày)
Dự án Tây An Gaoling (2250 tấn/ngày)