Đất bỏ hoang mười công ty có thế lực ở Trung Quốc

  • Nhiệm vụ: Tạo môi trường sống sạch hơn và thân thiện hơn
  • Tầm nhìn: Trở thành công ty quản trị môi trường toàn diện hàng đầu thế giới
  • Giá trị: liêm chính, trách nhiệm; đội ngũ, đổi mới; khách hàng, đôi bên cùng có lợi